T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Çınar Müftülüğü

10.01.2020

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım alım Duyurusu

VEKİL İMAM HATİP ve MÜEZZİN -KAYYIM ALIMI !!!

İlimiz genelinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak çalışanlardan yurtdışı görevi,askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma (açığa alma), uzun süreli istirahat, vb. geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86.maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/2. maddesi uyarınca  05.02.2020  tarihinde  Açıktan  Vekil  İmam-Hatip  ve  Müezzin-Kayyım  alımı  için yapılacak olan sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.Müracaatlar en geç 31. ocak 2020 müracaatlar şahsen yapılacaktır.


A. SINAVA KAT|LMAK |STEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1) 557 sayılı DeVlet Memurlarl Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) Diyanet işleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değaştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki
"ortak Nitelik" şartlnl taşlmak.
3} Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
4) Vekil M üezzin-Kayyımlık için hafız olup (Düz Lise Mezunlarının hafız olması, imam Hatip Lisesi
Mezunlarında ise hafızlık Tercih sebebidir), lise veya dengi okul mezunu olmak.
5) 2019 yı!ı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
6) İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

B. MüRACAAT EsNAslNDA isTENEN BELGEtER
1) Dilekçe
2) Diploma ve Hafızlık Belgesinin Aslı (hafız olduğunu beyan edenler için)
3) 2019 yılı KPsS (DHBT) sınav sonuç belgesi,
4) Nüfus Cüzda nı,
5} Askerlik Ve Adli sicil belgeleri

c. Başvuru işlemleri
1) Başvurular görev almak istenilen ilçe Müftülüğüne yapıIacaktır.
2) Birden fazla ilçe Müftülüğüne müracaat edenlerin taıepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Dilekçe ve ilgi|i belgeler ile müracaat edilecek, müracaatl kabul eden memur tarafından belgelerin
doğruluğu kontrol edildikten sonra dilekçe dışındaki diğer evraklar iade edecektir.
4) Başvuru yapmak isteyenlerin imam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık kadrolarından sadece bİri için
müracaatl ka bul edilecektir.
5) Başvuru esnaslnda ibraz etmesi gereken belgeIerden herhangi birinin eksik olması halinde adayların
m üracaatla rl ka bul edilmeyecektir.
6} Müracaatlar en geç 31/01/2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar istenen belgelerle birlikte şahsen
yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.
D. MüLAKAT YERi VE TARiHi
05.02.2020 Çarşamba günü saat O9.OO'da Başvuru yapılan ilçe Müftülüğünde sözlü mülakat s|nav|
yapılmaya başlanacaktır. Müracaatlarln fazla olması durumunda sonraki günlere sa rka bİlecektir.
2) ilan edilen tarihte slnava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
3) 5ınava müracaat edenlerin sınav tarihi ve yeri il Müftülüğü http://diyarbakir.diyanet.gov.tr
adresinden 03lo2/2o2o Pazartesi günü yayımla naca ktır.

G. ATAMA EsNAslNDA I5TENECEK BELGELER
1) iş talep forn]ıı (Fotoğraf yaplştlrılmış olacak)
2 )Diploma Ve hafızlık belgesinin asll Ve fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için)
3 )2018 Kpss Ve DHBT slnav sonuç belgesi,
4 ) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5 ) 4 adet fotoğra f,
6 ) sabıka kaydı,
7) Mal bildirimi formu,
8 ) Güvenlik stırııştıırması ve arşiv araşttrma formu (bilgisayardan doldurulmuş olacak)
9 ) Görevini yapıııaya mani bir özrü bulunmadığına ve askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.