07.06.2016

Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı

 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ

 2015 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARI

İlgi: “2015 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair ” 13/08/2015-E.35969 tarihli tebliğ.

Karar Tarihi : 09/09/2015

Karar Sayısı  : 01

            2015 yılı İlimiz Kurban Hizmetleri Komisyonu aşağıda imzası bulunan üyelerin iştirakiyle 09.09.2015 tarihinde saat 14.00’ta Vali Yardımcısı Mehmet Çağrı ÖZPOLAT’ın Başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamıştır.

            2015 Yılı Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini vecibelere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kendilerinin veya vekalet yoluyla kestirmeleri için, komisyonumuzca İlimiz Merkezi için belirlenen Kurban Kesim Yerleri, tesisten faydalanma ve kesim ücretleri ile belirlenen şartlara uymayan kurban sahipleri hakkında uygulanacak cezai müeyyideler aşağıya çıkarılmıştır.

 • GENEL HUSUSLAR
 1.  Komisyon Kararlarının birer suretinin Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile İlçe Kaymakamlıklarına gönderilmesi,
 2. Canlı hayvan satışı ve kurbanlık hayvan kesimi yerlerinin yazılı ve görsel medya yolu ile Vatandaşlara duyurulması, Büyükşehir Belediyesince de bez afişlerle desteklenmesi,
 3. Ticari amaçla özel kesim yeri oluşturmak isteyen tüccarların komisyonun iznine tabi tutulması,
 4. Komisyonca belirlenen kesim noktalarında belgesiz ve ehil olmayanların kesim yapmalarına müsaade edilmemesi,
 5. Tüm kesim alanlarında Din görevlilerinin görevlendirilmesi, Belediyelerce zabıta tedbirlerinin alınması, Tarım Müdürlüğünden tüm alanları kontrol edecek Veteriner Hekim görevlendirilmesi,
 6. Kesim noktalarının günü birlik temizliği, atıkların bertaraf sağlanarak her akşam kesim yerlerin tazyikli su ile yıkanması,
 7. Canlı Hayvan Borsası, İskanevleri hayvan satış ve kesim yeri ile 3. Belirlenen alana sabit, diğer alanlarda en kısa sürede ulaşması sağlayacak şekilde sağlık hizmeti için Sağlık Müdürlüğünce ambulans görevlendirilmesi,
 8. Olası büyükbaş hayvan kaçmaları ve çevreye tehlike arz edebilecek durumlar için Büyükşehir Belediyesince tedbir alınması,
 9. Denetim ekiplerince tespit edilen sahipsiz ve çalıntı hayvanlar Savcılık kararı ile Canlı Hayvan Borsası yetkililerine teslim edilmesi,
 10. Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların salgın hastalıklar yönünden kontrol edilmesi, hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan toplama merkezi ve kesim yerlerinin resmi veteriner hekimlerce yapılan kontrol ve denetimleri sıklaştırılarak, halka aydınlatıcı bilgiler verilmesi,
 11. Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin ortadan kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken, uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınarak satış yerlerine girişlerde bu bilgilerin kontrol edilmesi,
 12. Hayvan pazarı, borsa, geçici hayvan toplama merkezi, kesim yerleri ile nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonun aksatılmaması, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulması ve kontrollerde gösterilmesi sağlanacaktır.
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ÖZEL SEKTÖR VE ŞAHISLARCA YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR

1- Büyükşehir belediyesi ile diğer belediyeler tarafından Kurul kararlarının ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin bir yönetim planının hazırlanması ve uygulanmasının çevre ve orman müdürlüklerince sağlanması,

2- Bayram öncesi kurban satışı günlerinde ve bayram süresince belediyeler, çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan bir yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutmaları ve özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılması,

3- Belediyelerce satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarının düzenli bir şekilde günlük olarak ve sıhhi bir şekilde toplayarak çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertaraf edilmesi,

4- Büyükşehir belediyelerince, varsa transfer istasyonları ve atık bertaraf tesislerinde bayram süresince hizmet verilmesi, toplu kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik amaçlı yeterli miktarda su sağlanması,

5- Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün ilçe belediyelerinin zabıta birimleri ile birlikte Büyükşehir belediyelerinin zabıta birimlerinin de yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda aralıksız denetim yapmaları,

6- Kurban satış ve kesim yerleri ile bu yerlerde Kurul Kararları ve 2872 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı ve uygulanmasının aksine hareket edilmesi halinde ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlere büyükşehir belediyelerinde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler tarafından aynı Kanunun 20’nci maddesinin (s) fıkrası gereğince cezai işlem uygulanması,

7- Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara gerekli yasal yaptırımların uygulanması.

8- Kurban bayramı öncesinde ve kurban bayramı süresince Tarım İl Müdürlerinin sorumluluğunda ve hayvan sağlığı şube müdürlerinin koordinasyonunda il ve ilçe müdürlüklerinde yeterli sayıda araç ile nöbetçi veteriner hekim görevlendirilmesi,

9- Belediyeler, sağlık müdürlükleri ve sağlık grup başkanlıklarınca kurban kesim günlerinde kesim yerlerinde yeterli sayıda ambulans, tam donanımlı ambulans ve görevli sağlık personeli ile din görevlisi bulundurulması,

    10-  İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 14 Eylül 2015 pazartesi gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sitelerinde yayınlanacaktır.

III. KURBANLIK HAYVAN SATIŞ YERLERİNE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

1- Kurbanlık hayvanlar hayvan park, pazar ve panayırları ile hayvan borsalarının yanı sıra Komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacaktır. Bu tür önceden belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir. Bu konuda yetiştiriciler ve satıcılara kurbanlık satış ve kesim yerleri ile ilgili komisyonlarca duyuruda bulunulacaktır. Kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin sayısı mümkün olduğunca asgari düzeyde tutularak denetim ve kontrol hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi,

2- Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların; merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde Menşe Şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ile büyükbaş hayvanlar için pasaportlar ve küçükbaş hayvanlar için nakil belgeleri kontrol edilecek, sadece belgeleri tam olan hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmesi,

3- Kurbanlık hayvan alım ve satım yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye zabıta ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve sürekli olarak kontrol edilmesi,

4- Belediyeler ve komisyon ile koordineli olarak kurbanlık satış yerlerine küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe büyükbaş ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesin sağlanması,

5- Kurbanlık hayvan satış yerleri belediyelerle müşterek olarak her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez usulüne uygun olarak temizlenecek, ayrıca etkin dezenfektan kullanılarak dezenfekte edilmesi,

6- Kurbanlık hayvan satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya geldiğinden satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda mutlaka bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmemesi,

7- Hayvanların pazar yerleri ve kurban satış izni verilen yerler dışında satışına izin verilmeyecek, 2011/04 sayılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde belirtilen Hayvan Refahının sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

1V. KURBANLIK HAYVANLARIN KESİMİNDE VE KESİM YERLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSULAR

1- Kurbanlık hayvanlar, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonların önceden belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde, kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilmesi,

2- Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerinin yapılmaması,

3- Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması,

4- Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar kesim sırasında oluşan artıklar ile özellikle kist hidatikli karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyecek, uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhasının sağlanması

5- Kurbanlık hayvanlar, kasaplar ve eğitim görmüş ehil kişilerce hayvanların yaralanma ve gereksiz yere acı veya ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalı ve kesilmelidir. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçakların yeterince keskin olması,

6- Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek şekilde yüzülmelidir. Kurbanlık hayvan derileri ile bağırsakları temizlendikten sonra usulüne uygun tuzlanarak yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi,

7- Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınması,

8- Mevcut uygulamaların etkinliği artırılıp polis, jandarma, belediye zabıtası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan bir grupla belgesiz ve sağlık şartları uygun olmayan hayvan nakilleri engellenecek, belirlenen satış yeri ve kesim yerleri dışında oluşabilecek faaliyetlere izin verilmeyecektir. Kesim öncesi ve sonrası hayvanların kontrol edildiği ve sağlık güvencesi bulunduğuna dair damga ve belge düzenlenerek halkın bu organizasyonlara güveninin artırılmasının sağlanması,

9- Kurban kesim organizasyonu yapan vakıf, dernek, süpermarket, kombina vb. kurum ve kuruluşlar komisyonlar vasıtasıyla sisteme katılarak kurban organizasyonlarının bir bütünlük içinde yapılmasının sağlanması,

 10- Kurbanlık hayvan satış yerlerinde kurbanlık olarak sığır cinsi hayvan satan yetiştiriciler veya celepler; sattıkları hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak satıcı ile ilgili kısmına “Kurbanlık olarak satıldı” ibaresini yazarak pasaportun bu kısmını en yakın ya da ikamet ettikleri yerdeki İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim etmeleri,

11- Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpe ve pasaportları Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Uygulama Talimatının ilgili hükümleri çerçevesinde toplanarak pasaportların en yakın İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesi

12- Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden il ve ilçe müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle ve köy muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapmaları,

13- İl/İlçe Tarım Müdürlükleri kendilerine teslim edilen kulak küpeleri, pasaportları ve kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen hayvanların bilgisayar destekli veri tabanından kayıt düşümlerini mutlaka yapacaktır.

 1. KURBAN SATIŞ VE TOPLU KESİM YAPILACAK YERLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 2.  Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru vb. alt yapısı hazırlanmış yerler olacaktır.
 3. Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olacaktır.
 4. Kesim yeri, kesim sonunda tazyikli suyla yıkama imkanına sahip olacak, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunacak ve yıkama suları mutlaka kanalizasyona veya foseptiğe verilecek, kesinlikle çevreye bırakılmayacaktır.
 5. Hayvan dışkıları vb. atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınacaktır.
 6. Kesim sonrası, kesim mahalli dezenfekte edilecek, kesim işleminin birkaç gün sürmesi durumunda dezenfeksiyon işlemi her günün sonunda yapılacaktır.
 7. İlgili belediyeler bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulunduracaklardır.
 8. Satış noktalarında hayvan atıkları dışındaki atıklar da aynı şekilde biriktirilerek en kısa sürede belediyelerce düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınacaktır.
 9. Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteyner bulunduracaktır.
 10. Belediyeler, atık konteynırları dolmadan ve toplanan atıkları sıkıştırmadan bertaraf alanına ulaştıracaklardır.
 11. KURBAN KESİM YERLERİ
 12.  Sur İlçesi May-Et Kombinası Mardin Yolu Üzeri
 13. Sur İlçesi Güler-Et Kombinası Mardin Yolu Üzeri
 14. Sur İlçesi Canlı Hayvan Pazarı Mardin Yolu Üzeri
 15. Bağlar 2.Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Oto Yıkama Yeri
 16.  Bağlar Koşuyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

7- Yenişehir Toplu Konut 1. Etap İdare Binası Arkası

8- Yenişehir Kurdoğlu Lojmanları Alanı İçindeki Beton Saha

9- Yenişehir Üç Kuyular Toplu Konut Pazar Yeri

10- Kayapınar Urfa Yolu Üzeri Emniyet Lojmanları (Eski) Merkezi Isıtma Sistem Binası Yanı

11- Kayapınar Urfa Yolu Üzeri Emniyet Lojmanları(Yeni) Merkezi Isıtma Sistem Binası Yanı

12- Kayapınar Peyas Mah. Kayapınar Cad. İMKB Lisesi Altı 

     Ayrıca Mehmet Akif ERSOY Bulvarı Carrefur-Sa Otoparkı özel kurban kesim yeri olarak belirlenmiştir.

 • KURBAN KESİM VE TESİSTEN FAYDALANMA ÜCRETLERİ

1. KURBAN KESİM ÜCRETLERİ

   a) Büyükbaş hayvan kesim ücreti                                         : ……. TL

   b) Küçükbaş hayvan kesim ücreti                                         : ……. .TL

2. TESİSTEN FAYDALANMA ÜCRETLERİ

   a) Büyük baş hayvan için tesisten faydalanma ücreti                      : ……..TL

   b) Küçük baş hayvan için tesisten faydalanma ücreti          :           ……..TL

3. KURBAN SATIŞ YERLERİ

a)  Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası Mardin Yolu Üzeri Canlı Hayvan Pazarı

b)  Büyükşehir Belediyesi Şehitlik Kömür Tevzi Sahası İçi

c)  İskan Evleri Yeniköy Mezarlığı Karşısı Kurbanlık Hayvan Pazarı

d) Kayapınar Peyas Mah. Kayapınar Cad. İMKB Lisesi Altı

 

4. BESİ ÇİFTLİKLERİ

   Çarıklı Özşanlı Et Çiftliği

ÖNEMLİ NOT

1- Vatandaşlarımız Kurban Kesim Yerleri Dışında Kurbanlarını Özel bahçelerinde veya Kurban Kesmeye uygun mülklerinde kesebilirler

2- Hayvanların kaçması ve çevreye zarar vermeleri durumunda Belediye yakalama ekibinin hazır bulundurulması.

3-  Belediyelerin yeterli sayıda temizlik elemanı temin etmesi, kullanılacak içilebilir nitelikte ve basınçta olması, araçların bir merkezden yönetilebilmesi, görev alacak araç ve personelin önceden belirlenmesi.

4- Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye başkanlıkları ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubeleri ekiplerince yapılacaktır.

5-  Yukarıda belirlenen yerler dışında park, Cadde, Sokak, Meydan gibi açık yerlerde kurban kesmek yasaktır. Söz konusu yasaklara uymayan kurban sahipleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesinin uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.